Prisoverrækkelsen 2016

Kære medlem af H. C. Ørstedselskabet!

Ved årets slutning vil jeg  kort berette om årets begivenheder i selskabet.

Selskabet blev i sin tid stiftet for at gøre befolkningen i almindelighed og de unge i særdeleshed interesseret i naturvidenskab. Derfor er det glædeligt, at der nu i 2016 er blevet registreret en større interesse for naturvidenskabelige  uddannelser.

Årets hovedbegivenhed i selskabet er overrækkelsen af H.C. Ørstedprisen. I år blev prisen givet til professor Eske Willerslev for hans genetiske og historiske forskning og formidlingen heraf. Det blev den første prisoverrækkelse, hvor der var fuldt hus til overrækkelsen og efterfølgende forelæsning af prismodtageren. Der blev sat ekstra stole og TV skærm op i ØP´s forhal, så alle fremmødte kunne følge begivenheden. Radio- og TV journalister var mødt op i år.

tip-tip-tipoldebarn Charlotte Ørsted overrækker prisen.
Tip-tip-tipoldebarn Charlotte Ørsted overrækker prisen.
Eske Willerlev holder fordrag
Eske Willerslev holder foredrag

Videooptagelse af prisoverrækkelsen med talerne af formand for Ørstedselskabet, Troels Krøyer og den Langelandske kunstner Sabine Majus, som fortæller om fremstilling af H.C. Ørsted Prisen: Video prisoverrækkelse

Her kan du se og høre et af fordragene Eske Willerslev har holdt i 2014 til emnet “Universets, Jordens, livets og menneskets oprindelse”. Video Eske Willerslev

Udstilling H.C. Ørsted
Udstilling H.C. Ørsted

Udstillingen om H.C. Ørsted var åben i sommermånederne i museets lokaler i Østergade. I september blev udstillingen flyttet til museets lokaler på Jens Winthersvej. Det vil medføre færre impulsbesøg. Men udstillingen er i fine rammer.

Desværre blev vi ramt af et seriøst computersammenbrud, der helt lagde vores hjemmeside og Facebook profil ned. Vi har arbejdet med sagen og er nu klar til igen at komme på nettet.
Sabine Majus, der jo fremstiller Ørstedsprisen over temaet sommerfugl, har påtaget sig opgaven at vedligeholde hjemmesiden og vores Facebook. I de kommende dage vil I igen kunne følge os på de to medier.

I begyndelsen af 2017 vil vi skrive igen og bede jer om at forny jeres medlemskab.

Indtil da ønsker bestyrelsen jer en glædelig jul og et godt nyt år.

Venlig hilsen

Troels Krøyer

Pressemeddelelse

Foto Mikal Schlosser
Eske Willerslev – Foto: Mikal Schlosser

Eske Willerslev modtager
HC Ørsted Prisen 2016

Den internationalt kendte danske DNA-forsker, 45-årige Eske Willerslev, professor og dr. scient. ved Københavns Universitet og leder af Center for Geogenetik, modtager onsdag den 17. august, 2016, HC Ørsted Prisen 2016. Det sker ved en højtidelighed i Ørstedspavillionen, Havnegade 92 i Rudkøbing, klokken 9.30.

Med prisen på 10.000 kroner følger et diplom og et kunstværk med titlen ”Sommerfugl”, udført af den langelandske kunstner Sabine Majus.

HC Ørsted Prisen, der uddeles årligt, blev indstiftet i 2013 af HC Ørstedselskabet og Langeland Kommune, og den tildeles som påskønnelse for at have bidraget til at fremme HC Ørsteds opfattelse af naturvidenskab og ånd som to sider af samme sag. Ved udvælgelsen lægges der stor vægt på, at prismodtageren gennem æstetiske oplevelser har medvirket til at gøre naturvidenskaben tilgængelig for den brede offentlighed.

I sin begrundelse for at tildele Eske Willerslev HC Ørsted Prisen skriver priskomiteen:

Prisen gives til Eske Willerslev for hans internationalt anerkendte DNA forskning, der på mange måder har været med til at omskrive historien. F. eks, at der boede mennesker i USA for 14.000 år siden, og at de australske aboriginere var meget tidlige udvandrere fra Afrika/Mellemøsten.

På den måde er verden anderledes, end vi troede, inden Eske Willerslevs forskningsresultater blev fremlagt. I øvrigt som verden blev helt anderledes efter HC Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen.

Eske Willerslev er enestående, fordi han har forenet sin DNA forskning med grænseoverskridende feltarbejder i både Sibirien og blandt indianere i USA.

Prisen gives endvidere for Eske Willerslevs arbejde med at formidle sin forskning til omverdenen. I øvrigt endnu et lighedspunkt med HC Ørsted, der gjorde meget ud af at få videnskabelige resultater formidlet til offentligheden.

Endelig gives prisen for Eske Willerslevs optagethed af grænsefladerne mellem videnskaben og det åndelige. Videnskaben kan forklare en del af virkeligheden, som også består af kræfter og energier, vi endnu ikke forstår, og som er genstand for tro og overtro. I den sammenhæng er ligheden med Ørsteds optagethed af ånden i naturen jo slående.”

Prismodtageren er udpeget af en priskomité bestående af:

Professor Claus Michelsen, Syddansk Universitet (formand for priskomiteen)

Fhv. minister Charlotte Sahl-Madsen

Direktør Kim Hansen, Langelands Elforsyning

Borgmester Bjarne Nielsen, Langeland Kommune

Professor Johs. Nørregaard Frandsen, Syddansk Universitet

Formand for HC Ørstedselskabet, Troels Krøyer.

Der vil senere blive udsendt en pressemeddelelse om dagens program den 17. august.

Yderligere oplysninger:

Claus Michelsen
Tlf.: 6550 2355
Mobil: 6011 2355
E-mail: cmich@imada.sdu.dk

Troels Krøyer
mobil: 5123 2052
E-mail: troels@kroyer.net

Generalforsamling

Kære medlemmer af H.C. Ørstedselskabet.
 
Der indkaldes hermed til generalforsamling i selskabet den 29. marts kl. 17,  jft. vedhæftede indkaldelse (rødt link i bunden af denne skrivelse).
 
Det har desværre ikke været muligt at forene dette års generalforsamling med et naturvidenskabeligt foredrag e.l..
 
Derfor forestiller bestyrelsen sig en kortvarig generalforsamling, der afholdes umiddelbart efter et møde med vore samarbejdspartnere på rådhuset. Vi forventer derfor at kunne give en aktuel status på arbejdet med årets udstilling, planer for prisoverrækkelsen i august m.v..
 
Vi vil senere holde et møde, hvor emnet bliver naturvidenskabeligt
og planlægger ligeledes at invitere selskabets medlemmer til selve prisoverrækkelsen i august.
 
Mail er sendt til medlemmer i 2015 samt nye medlemmer.
Vi håber, at alle gentegner deres medlemskab ved at indbetale
kr. 100,00 på selskabets konto:
Reg: 2029
Konto: 0122433870.

En del er allerede modtaget med tak.
 
Med venlig hilsen
 
Troels Krøyer

Nyt fra bestyrelsen

Kære medlemmer af H.C. Ørstedselskabet,
hermed en opsummering af, hvad der foregår i selskabet.
 
Vi har brugt en del energi på at finde en egnet placering af Ørstedudstillingen efter museets beslutning om selv at disponere over lokalerne i Østergade.
 
Senest har vi haft en drøftelse med museet om udstilling i nogle ubenyttede rum bag det gamle apotek i Brogade. Vi afventer yderligere drøftelser med museet for at kunne fastslå, om der vil være plads nok.
Selvom lokalerne er ringere end de nuværende, er det selvfølgelig interessant at flytte til apoteket.
 
Vi skal deltage i et møde i kontaktgruppen for de deltagende samarbejdspartnere i løbet af næste måned. Når dette møde har fundet sted, skulle spørgsmålene om udstillingen gerne være afklaret.
 
Vi vil indkalde til en generalforsamling snarest derefter. Egentlig havde vi tænkt at holde generalforsamling en aften, hvor vi kunne livestreame et naturvidenskabeligt foredrag fra Aarhus Universitet. Det kan vi desværre ikke kalendermæssigt få til at gå op her i foråret. Derfor holder vi en generalforsamling i foråret og indbyder medlemmerne til
et sådant foredrag eller andet møde senere på året.
 
Det er nu også blevet tid til indbetaling af kontingent.
Som tidligere er det kr. 100, som bedes indsat på:
 
Reg 2029
Konto 0122433870
 
Vi vil snarest udsende årsregnskab og indkalde til generalforsamling.
På bestyrelsens vegne,
 
Troels Krøyer

Klaus Høecks indledning, 14. august, 2015

KlausHoeck02
Klaus Høeck, modtager af H. C. Ørstedprisen 2015.

“Indledning ved modtagelsen af H. C. Ørsted Prisen.

Jeg må indrømme, at jeg blev både beæret og forvirret, da jeg fik meddelelsen om, at jeg skulle modtage H. C. Ørsted-prisen. Min uvidenhed var skyld i, at jeg kun forbandt H. C. Ørsted med elektricitet og magnetisme. Ja og så med H. C. Ørsted-værket i København, som var et landemærke i min digtning, da jeg boede i København. Men jeg blev hurtigt klogere.
Ørsted viste sig at være ven med digterne, litteraturanmelder og opfinder af ca. 2000 ord i det danske sprog. Ord som: ilt, brint, rumfang, udstråling og tankeeksperiment for eksempel. Ørsteds ord er stadig del af det levende danske sprog, og jeg kan roligt sige, at min egen digtning ikke havde været mulig uden Ørsted og hans mange gode ord. Tænk hvis jeg og andre danske digtere skulle have brugt ordet surstof i stedet for ilt, og vandstof i stedet for brint!
Jeg tænker også i dag på H. C. Ørsteds venskab med H. C. Andersen – og på den dynamik og sammenhæng de to så imellem digtning og videnskab. Andersen udtrykte sammenhængen i sit eventyr ”Klokken” om de forskellige veje, der er til at nå indsigt i en helhed mellem alt levende. Ørsted var også litteraturkritiker, og han viste sans for Andersens eventyr længe inden de fleste andre. Den sammenhæng mellem naturvidenskab, digtning og sprogvidenskab, ”den enhed af levende tanker” som Ørsted talte om, og som han repræsenterer, kunne vi have god brug for i nutiden, hvor vi har svært ved at bruge ord som ”ånd” og ”poesi”. Ord, der åbnede samtalen mellem Ørsted og Andersen.
Både Ørsted og Andersen var optaget af Schelling, en interesse, som de delte med Søren Kierkegaard. Schelling var omdiskuteret, anledning til kontroverser mellem digtere og mellem Ørsted og Grundtvig. Ørsted så det sådan, at det var Schellings fortjeneste, at han havde anskuet ”Naturen som een heel Organisation”, som han siger det i et brev til Oehlenschläger i 1807. Ørsted var dog kritisk over for det forhold, at Schelling ikke baserede sin naturfilosofi på iagttagelse af naturen, men på begrebsudvikling. Andersen blandede sig ikke i den filosofiske strid, men sørgede for at få hilst på Schelling og sikre sig hans autograf. Andersen måtte i øvrigt finde sig i både at blive opmuntret og kritiseret af Ørsted, der var mere optaget af Andersens naturskildringer end af de overnaturlige indslag i hans univers. Romantikkens digtning og tænkning har altid været en inspiration i mit eget forfatterskab. Det var romantikerne, jeg fandt frem, da jeg besluttede mig for at sætte alt på et bræt, droppe ud af jura- og medicinstudierne og blive forfatter. Og jeg holder ikke op med at kredse om de paradokser i forholdet mellem natur, sprog og ånd, som romantikkens digtere og filosoffer fik fat på. Jeg arbejder med sprogsystematik og fast versemål i min digtning, og jeg bruger dem til både at konfrontere mig med de filosofiske paradokser omkring forstandens grænser og til at give min digtning en forankring i den ”natur-organisation”, som Ørsted tilskrev Schelling.
For at sige tak for prisen og hylde Ørsteds minde, vil jeg læse en suite digte op, der netop involverer ét af de ord, som han skabte eller måske genskabte: nemlig ordet ”sommerfugl”. Jeg læser begyndende med ”dagsommerfugl” – fulgt af ”natsommerfugle” fra min digtbog Hjem (1985) .
Klaus Høeck”

Indlægget bringes med tilladelse fra prismodtageren.